Net Design Shop : Ready Shopping site

 

1. ชำระค่าบริการ

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน
ชื่อบัญชี "บจ.เจพี ฟาร์ม่า"
ท่าน สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภท
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาย่อยบิ๊กซี ลพบุรี
647-0-06524-1
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
สาขาลพบุรี
111-0-55357-9
ออมทรัพย์

*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นให้ Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ 036-436221 หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่ jittijppharma@gmail.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์


2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

2.1 ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม หลักฐานการโอนเงิน
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ-นามสกุล
- หลักฐานการโอนเงิน
- ส่ง Fax มาที่ 036-436221 หรือทางอีเมล์ jittijppharma@gmail.com

2.2 หลังจากการตรวจสอบแล้ว
รอการตรวจสอบจากทางเว็บ และจะส่งสินค้าให้ภายใน 1 สัปดาห์


Copyright 2015 (C) jppharma.co.th All rights